1. Rekisterinpitäjä

Usvanummentila
Tmi Happy Paws Y-tunnus: 2663804-5
Kärköläntie 524, 03850 Pusula 
Sähköposti: merviasp@gmail.com
Kotisivut: usvanummentila.webnode.fi
Yhteyshenkilö: Mervi Asp

2. Rekisterin nimi

Usvanummen tilan:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Usvanummentilan liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakasviestintää varten, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi.

4. Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: kuten asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm. tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.

5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
Henkilötiedot ja päivitykset hankitaan B2C asiakkuussuhteen aikana rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostilla, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja päivitetään asiakassuhteen aikana. Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Usvanummentila pyrkii luomaan B2C asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana Usvanummentilan päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään puhelimitse tai sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti internetin kautta.

6. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos rekisteröity on antanut siihen etukäteen suostumuksensa tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

7. Tietojen suojaaminen
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan Usvanummentilan palvelimille ja tietojärjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia. Asiakas- ja markkinointirekisterin kontakti- ja yritystiedot säilytetään niin kauan kun, kontakti tai yritys on Usvanummentilalle potentiaalinen asiakas. Jos potentiaalinen asiakas on lopettanut toimintansa, sen kaikki tiedot poistetaan aktiivisesta käytöstä heti kun asiasta on saatu tieto.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin. Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen merviasp@gmail.com.